Potřebujete poradit? Volejte 491 541 600, nebo pište na dimensor@vkloziska.cz

X
Produkt byl přidán do objednávky
Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatelem internetového obchodu Dimensor je společnost VK LOŽISKA s.r.o.

Sídlo společnosti:

VK LOŽISKA s.r.o.
Soukenická 162
549 54  Police nad Metují

IČO: 62029673
DIČ: CZ62029673

Zapsáno:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7155


Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny obchodní případy realizované prostřednictvím e-shopu Dimensor.cz. Podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele, dodavatele) a kupujícího (spotřebitele, podnikatele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s českým právním řádem.
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).
Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.), vše v platném znění. Od těchto obchodních podmínek je možné se odchýlit pouze na základě písemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím.
Obchodní podmínky jsou závazné pro kupujícího od okamžiku potvrzení objednávky se zaškrtnutím Souhlasím s obchodními podmínkami.

1) Základní ustanovení

Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
VK LOŽISKA s.r.o., se sídlem Police nad Metují, Soukenická 162, 549 54
IČO: 62029673, DIČ: CZ62029673,
zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 7155

Kupující (spotřebitel) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nakupuje výrobky a užívá služby za jiným účelem než pro podnikání.

Kupující (podnikatel), nakupuje výrobky a služby za účelem svého podnikání.
 • Nakupovat přes internetový obchod Dimensor.cz je možné pouze po zaregistrování.
 • Každá registrace musí obsahovat identifikační údaje: jméno a příjmení (fyzické osoby), jméno, příjmení, název společnosti, IČO, popř. DIČ (právnické osoby), ulice a č.p., město, PSČ, země. Dále musí obsahovat kontaktní údaje: telefon a e-mail.
 • Identifikační údaje na objednávku jsou přebírány z registrace uživatele, každou změnu v kontaktních údajích je kupující povinen aktualizovat ve svém účtu – Mé detaily.
 • Zodpovědnost za chyby v dodávkách, vzniklé z důvodu uvedení chybných identifikačních údajů, nese kupující.
 • Prodávající může odmítnout registraci nově příchozího kupujícího z možných důvodů (vícenásobná registrace, …).
 • Po odeslání objednávky z e-shopu obdrží kupující informaci prostřednictvím e-mailu, že jeho objednávka byla zaevidována. Historii svých objednávek může kupující sledovat ve svém účtu – Objednávky.
 • Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení informace o zaevidování objednávky kupujícímu (jedná se o závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího). Tímto okamžikem mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Objednávku není potřeba potvrdit e-mailem či telefonicky.
 • Storno objednávky ze strany kupujícího musí být smluvními stranami vzájemně schváleno zejména u položek, které nejsou běžně na skladě, nebo které jsou dodávány ve velkém množství nebo na speciální zakázku. Pokud nebude prodávající schopen dodat zboží dle objednávky kupujícího v požadovaném množství, ceně nebo termínu, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit kupujícímu s uvedením možného náhradního termínu dodání, v tomto případě je kupující oprávněn potvrzenou objednávku bezodkladně stornovat bez jakýchkoli postihů ze strany prodávajího.
 • Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí, nedodává, je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží. Prodávající si v poslední řadě vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě neodvratitelné události nebo zásahu vyšší moci.

2) Ceny zboží
 • Veškeré ceny na e-shopu jsou v Kč, popř. Eur (je výslovně uvedeno) bez DPH
 • Konečná cena včetně DPH je zobrazena ve vystavené objednávce před samotným odesláním.
 • Prodávající si vyhrazuje změnu cen vlivem změny kurzů zahraničních měn vůči Kč nebo vlivem všeobecného růstu ceníkových cen výrobců.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změny cen u položek, které nejsou skladem a jsou naceněny z důvodu dopravy zboží od dodavatele. Pro potvrzení uvedené ceny nás můžete kontaktovat na tel.č. 491 541 600.
 • Cenu položek bez cen je možné získat na poptání na tel.č. 491 541 600 nebo e-mail prodej@vkloziska.cz
K ceně zboží bude připočteno dopravné/osobní odběr dle bodu 4 těchto obchodních podmínek, dopravné/osobní odběr a dobírečné není součástí kupní ceny.

3) Platební podmínky, způsob úhrady

 • Veškeré závazky se kupující vůči prodávajícímu zavazuje uhradit v dohodnutém termínu.
 • V případě prodlení s platbou po lhůtě splatnosti se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky. Smluvní pokuta neplatí při oboustranné dohodě smluvních stran o odlišném datu splatnosti daňových dokladů.
Dobírka:
 • Platba bude uhrazena pracovníkovi přepravní služby při převzetí zboží.
 • Při dodání zboží na dobírku spotřebiteli podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., se vychází z § 457 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., kde se za datum zdanitelného plění považuje den předání prvnímu přepravci. Prodávající dle kupní smlouvy je povinen předat zboží dopravci v určitém místě.
 • Dobírka je povinná pro nové zákazníky internetového obchodu Dimensor.
Bankovním převodem:
 • Platba na základě vystavené zálohové faktury, zboží je expedováno až po připsání finanční částky na účet prodávajícího.
 • Platba s předem stanovenou splatností faktur, nutné předem projednat. Pokud není stanoveno jinak, splatnost faktur činí 14 dní.
Hotově:
 • Platba při osobním převzetí zboží na adrese prodávajícího.

4) Dodání zboží:
 • Kupující se zavazuje objednané zboží odebrat a za dodané zboží zaplatit kupní cenu.
 • Vlastnictví ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem úplného zaplacení kupní ceny kupujícím.
 • Povinnost prodávajícího dodat zboží je splněna předáním zboží prvnímu přepravci nebo okamžikem vyskladnění při osobním odběru. Okamžikem dodání zboží dle předchozí věty přechází na kupujícího nebezpečí škod.
 • Místo a způsob předání zboží je dána jednotlivými objednávkami kupujícího. Součástí dodávky není instalace zboží či předmětu plnění.
 • Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu.
 • K ceně zboží je dále účtováno dopravné podle druhu dopravy a hmotnosti zásilky.
 • Při objednání v celkové hodnotě nad 7 000 Kč (bez DPH) je doprava zdarma na území České republiky, pokud není stranami smluveno jinak. U vybraného sortimentu (zlevněné zboží a jiné) či pokud je zvláštními podmínkami sjednáno jinak, výše uvedené ujednání o dopravě zdarma neplatí.
Ceny dopravného na území České republiky:
 • DPD:  balík (do 31,5 kg, mimo plastická maziva a oleje) 90 Kč bez DPH (dobírka + 20 Kč bez DPH)
 • DPD pickup:  balík (do 15 kg) 80 Kč bez DPH                                             Zásilku si vyzvednete na Vámi vybraném výdejním místě v době otevíracích hodin uvedených u daného výdejního místa. Zásilka může být na výdejním místě uschována bezplatně nejdéle 7 dnů, maximální hmotnost zásilky je 15 kg a její maximální rozměry jsou : 80 cm x 60 cm x 42 cm
 • Geis CZ:  dopravné se řídí platným ceníkem Geis CZ (paletové dodávky včetně dodávek kanystrů a dóz plastických maziv a olejů)
 • Svoz VK LOŽISKA:  cena se určuje dle dohody, na základě km vzdálenosti                                     (paletové dodávky).
 • Osobní odběr na adrese prodávajícího 30 Kč bez DPH
Ceny dopravného na území Slovenské republiky:
 • DPD:  balík (do 31,5 kg) 8 EUR bez DPH (dobírka + 2 EUR bez DPH)

 • Obsah dodávky je kupující, který není spotřebitelem, povinen zkontrolovat již při převzetí dodávky od dopravce. Pokud je shledána závada obalu zboží, resp. je možné že zboží bylo poškozeno přepravou, kupující zásilku nesmí převzít a reklamuje zásilku přímo u přepravce. Kupující a přepravce sepíší protokol o závadě a zásilka bude vrácena zpět prodávajícímu. Tuto skutečnost je kupující povinen bezodkladně oznámit prodávajícímu. Na pozdější reklamaci závady (např. poškození zboží při přepravě) bez výše uvedeného postupu nebude brán zřetel.
 • Obsah dodávky není kupující, který je spotřebitelem, povinen zkontrolovat při převzetí dodávky od dopravce. Prodávající však doporučuje zkontrolovat dodávku již při převzetí dodávky od dopravce. Spotřebitel svým podpisem na přepravním dokladu dává najevo, že jím převzatá dodávka byla zvnějšku nepoškozena a případná reklamace týkající se tohoto poškození bude vycházet z předpokladu bezvadného převzetí.

5) Odstoupení kupujícího - spotřebitele od kupní smlouvy


V souladu s § 53 odst.7 občanského zákoníka má kupující - spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží, byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku. Toto právo se však vztahuje pouze na kupujícího - spotřebitele, nikoli na kupujícího - podnikatele. V takovém případě musí být odstoupení od smlouvy doručeno prodávajícímu nejpozději 14.den od doručení zboží. Zboží je potřeba doručit kompletní, spolu s původním obalem, nepoškozené, nejevící známky užívání spolu s dokladem prokazujícím koupi zboží u prodávajícího. V případě, že by vrácené zboží bylo nekompletní, vyhrazuje si prodávající uplatnit odpovídajicí kompenzaci za snížení hodnoty vrácené věci. Tím není dotčen nárok spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jekékoli sankce. Pokud spotřebitel výše uvedeným postupem odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající částku odpovídající kupní ceně do 5 dnů od vrácení a kontroly zboží. (Pro případ, že je zasláno jednou zásilkou několik zboží, vztahuje se výše uvedené na každé jednotlivé zboží zvlášť.)

Odstoupení od smlouvy provede kupující písemnou formou (písemným dopisem - zaslaným poštou, faxem), aby bylo zřejmé, že činí tento úkon a využívá svého práva. Pouhé vrácení zboží nebude považováno za odstoupení od smlouvy.

Vrácení zboží formou dobírky nebude prodávajícím přijato. Vrácení zboží kupující provede formou zaslání balíku.

Kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od smluv:
 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

6) Reklamační podmínky

 • Viz. reklamační řízení

7) Technické parametry
 • Technické parametry zboží jsou dány platnými katalogy nebo katalogovými listy jednotlivých výrobců. V případě nejasností prodávající poskytne bližší technické údaje na základě písemného požadavku kupujícího.
8) Ochrana osobních údajů

Vyplněním registrace v internetovém obchodě Dimensor, ve kterém kupující uvádí své osobní údaje, kupující prohlašuje, že souhlasí se zpracováním těchto poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze společnosti VK LOŽISKA s.r.o. a to až do doby odvolání tohoto souhlasu, s tím, že s poskytnutými údaji bude naloženo v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tedy dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Při procesu registrace dochází k uchovávání registračních informací o zákaznících obchodu z důvodu zjednodušení procesu nákupu.

Veškerá data získaná od kupujících slouží výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího, data jsou získávána pouze v nezbytném rozsahu. Kupující má právo kdykoli požádat o výmaz z databáze. Žádná data nejsou poskytována třetím osobám. Výjimku tvoří dopravce, kterému je předáno nezbytné minimum údajů, sloužící pro doručení dodávky.

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („OOÚ“).

Společnost VK LOŽISKA s.r.o. (dále jen „Správce“) zpracovává osobní údaje svých obchodních partnerů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zpracováváme osobní údaje, sloužící k identifikaci našich odběratelů, které získáváme za účelem uzavírání smluv, objednávek, nebo abychom mohli posoudit, jaký produkt či službu můžeme zákazníkovi nabídnout. Tyto osobní údaje, jakými jsou např. název a sídlo společnosti, IČ, jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo kontaktní osoby, zpracováváme v rozsahu nezbytném pro příslušný účel a po dobu nezbytně nutnou, jak nám to ukládají právní předpisy.

Takto získané osobní údaje nikomu nepředáváme s výjimkou, kdy nám to ukládá právní předpis nebo náš oprávněný zájem.

Podle zákona o ochraně osobních údajů mají Subjekty údajů právo:
- vzít souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké jejich osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup ke svým osobním údajům a případně je nechat aktualizovat,
- požádat po nás výmaz osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

9) Ochrana informací

Obě smluvní strany se dohodly, že nebudou poskytovat jakékoli informace, které se dozví v souvislosti s uzavřeným smluvním vztahem třetím osobám. Kupující bere na vědomí, že registrací jsou mu zpřístupněny informace, které prodávající chrání právě nutnou registrací. V případě porušení této povinnosti se zavazuje kupující uhradit smluvní pokutu ve výši 20 % (z kupní ceny), smluvní pokuta je splatná na výzvu kupujícího. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

Při opakovaném nebo zvlášť hrubém porušení výše uvedené ochrany informací si prodávající vyhrazuje právo zrušit registraci kupujícího a zamezit dalšímu přístupu do e-shopu Dimensor.

Tisknout Tisknout

Přihlášení registrovaného zákazníka

Kategorie zboží

© VK LOŽISKA s.r.o.

Tvorba internetového obchodu, eBRÁNA s.r.o. Tvorba webových stránek, eBRÁNA s.r.o.